image

About us

เกียวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

image

อุทยานวิทยาศาสตร์ คืออะไร

Science Park?


คือสถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์นิยามสั้น ๆ ได้ว่า

“นิคมวิจัย”

image

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือคืออะไร

Northern Science Park?


จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินงาน บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคนั้น ๆ กล่าวคือ

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์(Science Park)ดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่งในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pic