• Experience
  • Play
  • Life
  • Learn


NEWS

Opening of Northern Science Park (NSP) Building and “The 1st International Forum on Open Innovation and Thailand Regional Science Park”

NSP Innovation Award 2018

โครงการ สร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ สู่การเป็น Smart SMEs

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือดำเนินการก่อสร้างรุดหน้าไปกว่า 15% แล้ว

"ใช้การตลาด คิดสร้างธุรกิจสมัยใหม่"

การบูรณาการ วทน. เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

js slider

SERVICE

a b c d

1. โครงการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Services)

  1.1 ให้บริการห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ และเพียบพร้อม ทั้งทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์และด้านอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนต้องการ

  1.2 บริการด้านการออกแบบนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ 

  1.3 บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยให้คำแนะนำและปรึกษาเรื่องการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์

  1.4 บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฐานข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ

  1.5 และบริการของสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการรับรู้ถึงการทำงานของ NSP และให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจเทคโนโลยี

2. โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation Business Incubation) 

- บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจ และทางด้านเเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ บริการการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงบริการให้เช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ 

นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขัน Research to Market หรือ R2M ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยนักศึกษาและนักวิจัย รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในอนาคต

3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) 

- เพื่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากภาคอุตสาหกรรมจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังจะได้รับประสบการณ์ และจะเกิดความตระหนักถึงการใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจต่อไป

4.โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)

- ดำเนินการเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อชักจูงให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญ และหันมาสนใจใช้การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนในภาคเอกชน ต่อไปซึ่งทั้งโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนั้น NSP ได้ให้งบสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในรูปแบบ Matching Fund มาอย่างต่อเนื่อง

 Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 72 คน
เมื่อวาน : 71 คน
เดือนนี้: 3,795 คน
ปีนี้ : 8,524 คน
ทั้งหมด : 8,524 คน