PORTFOLIO
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่

การผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่นยังขาดการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพพิเศษ ตั้งแต่ในระดับต้นของห่วงโซ่การผลิตไปจนถึงกระบวนการค้าในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นที่ต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค โดยการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณค่าของสารอาหารพิเศษที่มีประโยชน์ต่อโภชนาการของผู้บริโภคตามลำดับ การกำหนดมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพพิเศษในข้าวพันธุ์ต่างๆ ในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม การเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ผลิตสนใจพันธุ์ข้าวดังกล่าว และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ

  ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ที่มีสมาชิกทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจำนวนกว่า 50 สหกรณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบการเกษตรบนที่สูง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืช ด้านคุณค่าทางโภชนาการของผู้บริโภค และด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

  จากผลการศึกษาและวิจัยทำให้ทางโครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม การวิจัยจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อขยายผลทั้งในเรื่องของกระบวนถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนการขยายผลเพื่อทดสอบอิทธิพลของสภาพพื้นที่ปลูก สำหรับจัดทำเป็นฐานข้อมูลผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษที่ปลูกในแต่ละพื้นที่นั้นๆ และจัดทำเป็นข้อมูลในการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษเชิงพาณิชย์ต่อไป


Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน