SERVICES

การบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

1. โครงการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park Services)

    1.1 ให้บริการห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ และเพียบพร้อม ทั้งทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์และด้านอื่นๆ ที่ภาคเอกชนต้องการ

    1.2 บริการด้านการออกแบบนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ

    1.3 บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยให้คำแนะนำและปรึกษาเรื่องการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์

    1.4 บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฐานข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ

    1.5 และบริการของสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการรับรู้ถึงการทำงานของ NSP และให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจเทคโนโลยี

2. โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation Business Incubation)

    บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจ และทางด้านเเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ บริการการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงบริการให้เช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

    นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขัน Research to Market หรือ R2M ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยนักศึกษาและนักวิจัย รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในอนาคต

3.  โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

    เพื่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากภาคอุตสาหกรรมจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังจะได้รับประสบการณ์ และจะเกิดความตระหนักถึงการใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจต่อไป

4.โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)

    ดำเนินการเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อชักจูงให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญ และหันมาสนใจใช้การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนในภาคเอกชนต่อไป ซึ่งทั้งโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนั้น NSP ได้ให้งบสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในรูปแบบ Matching Fund มาอย่างต่อเนื่องContact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน