ABOUT USABOUT US

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) คือสถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์นิยามสั้น ๆ ได้ว่า “นิคมวิจัย”

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดำเนินงาน บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคนั้น ๆ กล่าวคือ

   - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

   - มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์(Science Park)ดำเนินงาน  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่งในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

อาคารอำนวยการของ อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)ได้รับการสนับสนุนงบประมาณลงทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)เพื่อการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในพื้นที่วิทยาเขต การศึกษาดอยคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประมาณการช่วงก่อสร้างระหว่าง พ.ศ.2558-2560service 1
Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน