NEWS
การพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ควบคู่กับความเข้มเเข็งของชุมชุม

การพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ควบคู่กับความเข้มเเข็งของชุมชุม หนึ่งในผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน